آزمون‌های روان‌سنجی (استار)

چرا باید افراد را ارزیابی کرد؟

چرا باید افراد را در یک محیط حرفه‌ایی کسب‌و‌کار ارزیابی کنیم؟

گزینش مناسب به کمک ارزیابی روانشناختی

گزینش مناسب برای جایگاه شغلی تعریف شده

شناسای شایستگی های شغلی به کمک ارزیابی های روانشناختی

شناسایی شایستگی‌های افراد برای برنامه‌ریزی توسعه فردی


Group 65

شناخت نقاط قوت و قابل بهبود رفتاری ، ارزشی و شخصیتی برای ایجاد مهارت تطبیق در یک رابطه موثر

برای توسعه و بهره وری منابع انسانی، پرسنل را در چه زمینه هایی باید ارزیابی کنیم؟

شخصیت افراد

Group 66شخصیت بیرونی افراد مجموعه‌ای از خصوصیات اخلاقی و تفکرات درونی آنهاست

انگیزه کارکنان

انگیزه کارکنان در ارزیابی روانشناختیانگیزه خلاف آنچه به طور معمول به نظر می رسد از درون افراد نشات گرفته و با ارزش ها و باورهای شخص ارتباط مستقیم دارد.

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی در ارزیابی روانشناختیبیرونی تریم لایه تاثیرگذار یک فرد بر سازمان، رفتار شخص است. پس ما یابد قادر باشیم تا رفتار افراد را در زمان استخدام و همینطور در بازه‌های زمانی مرتب بسنجیم.

ارتباط موثر

Group 64وضوع تاثیر گذار بعدی بر رفتار سازمانی توانایی برقراری ارتباط موثر بین پرسنل است.

پرسنل را در چه زمینه هایی باید ارزیابی کنیم

Star چیست؟ Systematic Talent Assessment by Radman

ارزیابی روانشناختی

Star شامل چه تست هایی است؟

ارزیابی استار شامل چه تست های روانشناختی است؟
ارزیابی استار شامل چه تست های است؟

DISC

این تست مشخصه‌های فردی و سبک رفتاری افراد را بر اساس تحقیقات دکتر مارستون، مورد بررسی قرار می‌دهد. ابزار دیسک مارستون برای بیش از ۴۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان اجرا شده است و نتایج آن مورد تایید و استفاده مراکز آموزشی و شرکت ها و کسب و کارها بوده است.

 1. تسلط و احاطه – Dominance

چگونه شما با مشکلات و جدال‌ها برخورد می‌کنید

 1. تأثیرگذاری – Influence

چگونه شما با افراد برخورد می‌کنید و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهید

 1. ثبات – Steadiness

چگونه شما با تغییرات مواجه می‌شوید و رفتارشما در تغییرات چگونه است

 1. تطابق – Compliance

چگونه شما با قوانین و مقرراتی که توسط دیگران وضع شده برخورد می‌نمایید

MOTIVE

این تست محرک‌های انگیزشی فرد را از بین ۶ محرک‌ اصلی بر اساس تحقیقات دکتر اشپرینگر و آلپورت، می‌سنجد. این سنجش مجموعه ایی از ازرش ها و نگرش های فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد تا مشخص شود محرک انگیزشی فرد بر اساس کدام یک از ارزشهای اوست.

 1. نگرش علم و دانش- Theoretical
 2. نگرش قدرت‌طلبی- Individualistic
 3. نگرش ثروت- Utilitarian
 4. نگرش خیرخواهی – Social
 5. نگرش معنویت- Traditional
 6. نگرش هنر و زیبایی – Aesthetic
تست ارزیابی انگیزه کارکنان MOTIVE
تست ارزیابی شخصیت پرسنل BIG5

BIG 5

این آزمون به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی شخصیت، به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود.  گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و پیش‌بینی عملکرد موفق در آینده، می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون به دلیل بررسی هایِ گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن صورت گرفته است، یکی از جامع ترین آزمون ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد.

 1. گشودگی – Openness
 2. وظیفه شناسی – Conscientiousness
 3. برون‌گرایی – Extraversion
 4. سازگاری – Agreeableness
 5. روان‌رنجوری – Neuroticism

نحوه ارائه گزارشات Star

گزارشات Star  به تفکیک هر تست بصورت دو قسمت نمودار و توضیحات مرتبط با امتیاز هر شخص ارائه می شود.

طراحی این پلتفرم به ادمین شرکت ها اجازه می دهد از قابلیت های زیر برخوردار شوند:

 • امکان ایجاد جایگاه های شغلی بنابر مشاغل تعریف شده در شرکت ها
 • امکان طبقه بندی کردن پرسنل در جایگاه های شغلی تعریف شده
 • امکان تعریف Job Fit متناسب با جایگاه های شغلی تعریف شده
 • امکان مقایسه امتیازات کسب شده هر فرد با امتیاز Job Fit تعریف شده بصورت نمودار و درصد تطابق
 • ادمین پیچ می تواند تعیین کند که پرسنل امکان مشاهده نتابج گزارشات خود را داشته باشند یا خیر
 • شرکت ها می توانند از بین تست های ارائه شده انتخاب کنند که از یک یا چند تست برای ارزیابی پرسنل خود استفاده کنند.
 • پلتفرم استار قابلیت اضافه شدن تستهای متنوع بیشتری را در بستر خود دارد.

STAR را هم دنبال کنید