ارزیابی ۳۶۰ درجه

ارزیابی عبارت است از “سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت­های بالقوه فرد به منظور برنامه‌­ریزی جهت توسعه و بهبود”. در واقع ارزیابی حکم حلقه بازخور در سیستم­‌های پویا و زنده را دارد که دربرگیرنده ارزیابی مستقیم عملکرد اشخاص یا سازمان‌ها می‌­باشد. فرایند ارزیابی٣۶٠درجه از روش­‌های توسعه یافته ارزیابی عملکرد است. به طور کلی ارزیابی٣۶٠ درجه یا بازخورچند منبعی،یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داد­ه­‌های جمع آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و خودارزیابی فرد تکیه دارد.

 

هدف از ایجاد ارزیابی ۳۶۰درجه : 

 • برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی
 • تشخیص نیازهای آموزشی و سعی در رفع آن‌ها
 • تعیین مسیر شغلی (کاراهه شغلی)
 • تصمیم‌گیری در مورد تشویق، ترفیع، انتقال و … کارکنان
 • شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
 • آگاهی کارکنان از نقاط قوت و نواحی قابل بهبود خود
 • تعیین معیار برای پرداخت پاداش‌های مادی

 

مزایای استفاده از ارزیابی ۳۶۰ درجه :

 • داشتن چند منبع ارزیابی ( همکاران ، مدیران ، زیردستان ، خود ارزیابی و مشتریان )
 • ارزیابی ۳۶۰ درجه یک ابزار مناسب برای دریافت انتقادات و پیشنهادات و به دست آوردن درک بهتر از نقاط قوت و نواحی قابل بهبود
 • ارتباط دوطرفه را در سازمان، افزایش می­‌دهد و باعث اثربخشی و بهبود روابط کاری و سازمان می‌گردد.
 • ارزش­‌های سازمان را به کارکنان انتقال می‌دهد.
 • فرصت­‌های مشارکت افراد را افزایش می­دهد.
 • تعارضات را آشکار و رفع می‌کند.
 • احترام به عقاید کارکنان را در مدیریت عالی سازمان، مسلط می­کند.
 • دریافت‌کنندگان بازخور اطلاعات باارزشی را دریافت می‌کنند که در تعیین نقاط قوت و ضعفشان ضروری است.