disc

برقراری ارتباطات پویا

هدف از برگزاری دوره

کارگاه برقراری ارتباطات پویا یکی دیگر از کارگاه‌های تعاملی شرکت راهبران دانش مدیریت است که در آن شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از تجربه‌ای ارزشمند در زمینه‌ آموزشی، توانایی برقراری ارتباطات اثربخش با توجه به مدل رفتاری خویش و دیگران را کسب می‌کنند. در این کارگاه با استفاده از ابزار مدیریتی DISC، افراد ضمن آشنایی با مدل رفتاری خویش به عنوان عاملی تأثیرگذار در ارتباطات، توانایی تشخیص مدل رفتاری دیگران را نیز به دست می‌آورند تا از طریق آن موثرتر ارتباط برقرار کنند و مدل رفتاری خویش را تطبیق دهند. حضور در این کارگاه علاوه بر دستاوردهای علمی و عملی برای مدیران و رهبران سازمان، با ایجاد فضایی دوستانه و گرم برای آن‌ها زمینه‌ بهبود کارکردشان را فراهم می‌آورد.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
 • شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
 • توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
 • برقراری ارتباطات مؤثر

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • معرفی مدل DISC
 • خصیصه های مدل‌های رفتاری مختلف در قالب فعالیت گروهی
 • تشخیص بایدها و نبایدها در ارتباط با آن‌ها در قالب فعالیت گروهی
 • اهمیت تطبیق مدل رفتاری در بهبود اثربخشی ارتباطات
 • تشخیص مدلهای رفتاری و تطابق با آن‌ها در قالب سخنرانی و مطالعه موردی
 • معرفی گزارش ابزار مدیریتی DISC و نمودارهای موجود در آن
 • کاربرد DISC در تعیین نقش افراد در قالب فعالیت تیمی

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)