persuation

ترغیب و نفوذ

هدف از برگزاری دوره

میزان تاثیرگذاری شما بر مشتریان در خلال جلسات فروش، تبلیغات و سایر کانال‌های ارتباط با مشتری، در گروی مهارت‌های ترغیبی شما است. کیفیت ارتباطات شما با همکارانتان و توانایی شما در نفوذ در ذهن آنان وابسته به قدرت تاثیرگذاری شما است؛ عدم توجه به ارتقای این قابلیت‌ها منجر به این می‌شود که شما با وجود محق بودن و شایستگی، قادر به کسب نتایج مطلوب نباشید.

امروزه انسان‌ها در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی خود ناگزیر از یادگیری و تمرین مهارت‌های ترغیبی هستند و برای بدل شدن به انسان‌هایی موثر و جذاب، باید هوش ترغیبی خود را ارتقا دهند.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • آشنایی با اصول ترغیب و اثرگذاری بر دیگران
 • با محرک‌های نفوذ در ذهن دیگران آشنا می‌شوند
 • انواع روش‌ها و تکنیک‌های ترغیب را می‌آموزند
 • مهارت‌های انتقال افکار به صورتی تاثیرگذار را فرا می‌گیرند
 • نسبت به اتواع تاثیرات رفتارهای خود بر دیگران آگاه می‌شوند
 • با شیوه‌های ارتقای کاراکتر و بدل شدن به فردی نافذ آشنا می‌شوند
 • تکنیک‌های زبان ترغیب‌کننده را می‌آموزند

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • مقدمات ترغیب
 • هوش ترغیبی
 • کانال‌های ترغیب
 • اصول و قوانین ترغیب
 • روانشاسی ترغیب
 • محرک‌های نفوذ در ذهن
 • کاراکتر و ترغیب
 • زبان ترغیب‌کننده

مدت برگزاری:

 • یک روز (۸ ساعت)