Agile

تفکر و عملکرد چابک

چابکی می‌تواند کلید مواجهه با تغییرات دائمی سازمان‌های امروزی باشد تا بتوانند به تغییرات درونی و بیرونی پاسخی متناسب چه به لحاظ نوع تفکر و تصمیم‌گیری و چه به لحاظ زمانی فراهم کنند. از آنجاییکه موفقیت هر سازمانی در گرو عملکرد افراد سازمان است، این دوره از طریق ارائه تعاریف با همراهی فعالیت‌هایی مرتبط که به نهادینه شدن مفاهیم کمک می‌کنند، نوع تفکر و عملکرد افراد مورد هدف قرار می‌گیرد.

مباحث اصلی:

  • مفهوم چابکی (Agility)
  • چابکی در سازمان (Organisational Agility)
  • همراهی با تغییر، تاب آوری (Coping with change, Resilience)
  • چابکی فردی (Personal Agility)
  • تفکر سیستماتیک (Systematic Thinking)
  • تفکر منتقدانه (Critical Thinking)
  • تفکر خلاقانه (Creative Thinking)
  • تفکر استراتژیک (Strategic Thinking)

مدت برگزاری:

دوره طی ۱۶ ساعت (دو روز) برگزار می‌گردد.