HR+-1

فصل دوم – مدیریت خود قسمت سوم: زنجیره ارزش‌ها

فصل دوم – مدیریت خود
قسمت سوم : زنجیره ارزش‌ها

با ترکیب نقاط قوت و اولویت بندی ارزش های خود، شناخت مناسبی از خود پیدا کرده و بهترین تصمیمات را بگیرید.