pms1

مدیریت عملکرد کارکنان

هدف از برگزاری دوره

چگونه باید مطمئن شد که افراد اهداف استراتژیک یک سازمان را به خوبی دنبال می‌کنند؟ آیا قابلیت‌های مناسب را برای راهبرد این اهداف دارند؟ کدامیک از قابلیت‌ها را می‌توان توسعه داد تا از به نتیجه رساندن اهداف اطمینان حاصل کنیم؟ مدیریت عملکرد پروسه‌ای است که در آن اهداف فردی و سازمانی همسو می‌شوند. مدیران واحدهای مختلف اهداف خود را با همکاری کارکنان تعریف می‌کنند و کلیه پرسنل با آگاهی از اهداف و نقش خود راستای حصول نتایج سازمانی، انگیزه لازم را پیدا می‌کنند و برای توسعه و رشد قابلیت‌های خود در مسیر نیازهای سازمان متعهد می‌شوند. بر اساس تحقیقات انجام شده، این فرایند بیشترین تاثیر را بر ارتقای فرهنگ سازمان و افزایش رضایت کارکنان در پی خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

  • ارتقای دانش در مورد مدیریت عملکرد و چگونگی اجرای آن در سازمان
  • ایجاد فرهنگ همکاری برای پیشبرد اهداف سازمانی
  • روشن شدن نقش افراد و توسعه آنها در افزایش عملکرد سازمان
  • مدیریت عملکرد در جهت بهبود نتایج سازمانی
  • ایجاد فرهنگ بازخورد و مربی‌گری در سازمان

برنامه/ سرفصل کارگاه:

  • مفهوم و فرایند مدیریت عملکرد
  • مفهوم هدف و چگونگی تعیین اهداف درست و اصولی
  • پایش مستمر و بازخوردهی
  • ارزیابی عملکرد، روش‌های آن و خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد
  • نحوه استقرار و بکارگیری مدیریت عملکرد در سازمان

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)