1

مدیر در نقش کوچ

مدیر در نقش کوچ

در دوران کنونی، مربیگری یکی از موثرترین روش‌ها جهت توسعه افراد، تغییر رفتار، بهبود عملکرد، انگیزه بخشیدن به کارکنان و به طور عمومی پشتیبانی واحد مدیریت منابع انسانی در فعالیت‌های مرتبط است. مربیگری به عنوان ابزاری قدرتمند و کلیدی برای شایستگی رهبریت می‌تواند مدیران را در جهت اهدافشان هدایت کند.

مدیری که نقش مربی را به عهده می‌گیرد با افراد رفتاری محترمانه دارد، بر توسعه‌شان از طریق پشتیبانیشان برای یافتن راهکار تاکید می‌ورزد، آن‌ها را باور دارد، اعتماد دوطرفه می‌سازد و باور به خود را در آن‌ها افزایش می‌دهد. این توانمندسازی باعث می‌شود تا مدیران زمان کافی برای تمرکز بیشتر بر کارهای خودشان را بیابند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان درباره مربیگری می‌آموزند، اینکه چگونه باید ذهنشان تغییر دهند تا بتوانند مربیگری کنند و اینکه چگونه رهبری و انگیزش یک تیم با عملکرد بالا را به عهده بگیرند. همچنین این دوره کمک می‌کند که فرهنگ سازمان به فرهنگ مربیگری تغییر یابد که مهارت، رفتار و منش در محل کار را تحسین می‌نماید.

 

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتمادبه‌نفس و مهارت می‌شوند:

  • درک مربیگری
  • تغییر پارادایم از گفتن به پرسیدن سؤالات درست
  • بهبود نگرش و رفتارها در مدیران
  • مهارت های ارتباطی بهتر بین مدیران و زیردستان
  • بهبود عملکرد افراد و تیم
  • کاهش هزینه ها و اشتباهات
  • افزایش کارآیی با کمک مربیگری افراد به سمت اهداف
  • افزایش رضایت و تعهد شغلی
  • افزایش کارآیی در درازمدت با افرادی که با جان و دل کار می‌کنند

مدت برگزاری:

۳ الی ۴ روز