معرفی ابزار سنجش فرهنگ سازمانی OCI

در دنیای پرچالش امروز تجارت، همگام شدن فرهنگ سازمان‌ها با چشم‌اندازشان برای سازمان‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است.

Organizational Culture Inventory پرسشنامه‌ای سازمانی است که به صورت گسترده‌ای در سطح جهان مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته است. OCI با نشان دادن هنجارهای رفتاری سازمان تصویری گویا از مدل فرهنگی حال حاضر سازمان ارائه می‌دهد. این هنجارهای رفتاری راهی را نشان می‌دهند که افراد عضو سازمان با قدم نهادن در آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، وظایف کاری را انجام می‌دهند، با تغییرات منطبق می‌شوند و به صورت اثربخش عمل می‌کنند.

 

موارد استفاده:

 • اثبات لزوم تغییر به اعضای سازمان
 • پشتیبانی برنامه‌های بهبود تعهد کارکنان، یادگیری سازمانی، کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتر، خدمات مشتریان.
 • تسهیل تغییرات سازمانی ناشی از ادغام، خرید و همکاری‌های مشترک‌بین شرکت‌ها.
 • اندازه‌گیری فرهنگ در پروژه‌های علمی و پژوهشی.
 • برنامه‌ریزی و هدایت برنامه‌های توسعه و تحول سازمانی.
 • ارزیابی و تعیین فرهنگ سازمانی فعلی
 • اندازه‌گیری آمادگی سازمان برای تغییر
 • به وجود آوردن چشم‌اندازی از فرهنگ ایده‌آل سازمان
 • مشخص نمودن و برخورد با افراد در سازمان که از تغییر فرهنگ ممانعت می‌نمایند
 • تسهیل تغییرات بنیادین و تکنولوژی استراتژیک.
 • ارزیابی تأثیر تحول سازمانی از طریق ارزیابی مجدد (این پرسشنامه قابلیت استفاده چندین باره برای دستیابی به فرهنگ سازمانی ایده‌آل را دارد)

زمان‌ مورد نیاز برای تکمیل پرسشنامه ۲۰ دقیقه است.

 

نتایج:

OCI‌ در مرحله اول مدل فرهنگی حال حاضر سازمان و یا به اصطلاح انتظارات رفتاری مشترک سازمانی را نشان می‌دهد. پس از این مرحله آن‌چه سازمان می‌خواهد باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.این بررسی مدل ‌ایده‌آل سازمان را ارائه می‌دهد که تصویری از فرهنگ برتر و مورد ترجیج سازمان را به دست می‌دهد. نتایج برای ۱۲ هنجار رفتاری در سه گروه (سازنده، تهاجمی/ دفاعی و مفعولی/ دفاعی) ارائه می‌شوند.

نتایج روی چرخه‌ای مشابه چرخه نمایش داده در شکل ارائه می‌شوند. ناحیه هنجار نتایج بر اساس نمونه‌ای از حدود ۱۰۰۰ واحد سازمانی و پاسخ‌های ۵٫۶۸۵ نفر تعین شده است.

 

مزایای استفاده از OCI:

پژوهش‌ها نشان داده است که سبک‌های مختلف OCI‌ به موارد مختلفی در سازمان از جمله رضایت شغلی، کارتیمی، تطبیق‌پذیری، کیفیت خدمات و عملکرد مالی مرتبط است.