پرسشنامه سبک‌های گروهی GSI

توسعه تیم

مانند هر کار فردی، کار گروهی نیز مشخصات یا سبک‌های رفتاری خاص خود را داراست. این سبک‌ها در نوع تعاملات میان فردی هر گروه و روشی که کار را انجام می‌دهند، منعکس می‌گردد.

Group Style Inventory یا پرسشنامه سبک‌های گروهی در کنار پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی و سبک زندگی، رابطی میان افراد، گروه و تلاش در جهت توسعه سازمان می‌باشد. همچنین درک فردی اعضای تیم از تعاملات گروه در کار یا حل‌مسأله نیز با استفاده از این پرسشنامه ارزیابی می‌شود. ترکیب پاسخ‌های اعضای گروه، برآورد کننده نیازهای گروه است که می‌تواند تعیین‌کننده رفتارهایی برای تغییر، سازندگی یا تقویت قوا برای دستیابی به هم نیروزایی بهتر باشد.

نتایج :

نمودار به دست آمده از تکمیل پرسشنامه نتایجی به شرح زیر به همراه دارد:

 • سبک های غالب که می‌توانند منجر به تصمیمات با کیفیت بالا یا پایین شوند، چه سبک‌هایی می‌باشند؟
 • آیا افراد گروه تصمیمات اتخاذ شده توسط گروه را می‌پذیرند؟
 • چه عواملی منجر به پذیرش/عدم پذیرش می‌گردند؟
 • برای بهبود عملکرد در آینده، چگونه گروه باید متفاوت عمل نماید؟

این نمودار معیار ارزیابی نیازهای گروه می‌باشد که در صورتی که بخواهند در آینده مؤثرتر عمل نمایند، رفتارهایی را برای تغییر یا سازندگی تعیین می‌نماید.

موارد استفاده GSI

همه سازمان‌ها با هر نوع ساختاری می‌توانند از این پرسشنامه استفاده نمایند. پرسشنامه سبک‌های گروهی را می‌توان توسط هر گروهی که می‌خواهند مسأله‌ای را حل کنند یا تصمیم‌گیری نمایند، مورد استفاده قرار داد.

مزایای استفاده از GSI

این پرسشنامه منحصر به فرد است زیرا:

 • تنها پرسشنامه‌ای است که بر اساس معیاری صحیح و معتبر، سبک‌های ارائه شده گروه‌های کاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
 • یک خودارزیابی که شامل اعضای گروه نیز می‌شود، به قدر کافی ساده بوده و می تواند مکرراً استفاده شود
 • راه حل ارزان برای حل مشکلی گرانقیمت می‌باشد، با پتانسیل بالا برای برگشت سرمایه
 • تطبیق پذیری دارد زیرا این پرسشنامه می‌تواند مکرراً توسط گروه‌های کاری در سازمان استفاده شود، پرسشنامه بهبود عملکرد مداوم را ترویج می‌نماید.
 • امکان انجام این پرسشنامه بصورت online در همه جای سازمان برای گروه‌های کاری در نقاط مختلف وجود دارد
 • با استفاده از این ابزار، تغییر و توسعه را در تیم‌ها می‌توان ارزیابی نمود
 • تیمی را به وجود آورد که خلاقیت و به اشتراک گذاردن عقاید را تشویق نماید
 • مهارت‌های تحلیلی اعضای تیم را ارتقاء داد
 • به افرادی که به صورت تیمی کار نمی‌کنند کمک می‌نماید تا تصمیم‌گیری و مهارت حل مسأله را توسعه دهند
 • از طریق توسعه هم نیرو زایی میان اعضای سازمان، کیفیت تصمیمات اتخاذ شده را بهبود می‌بخشد