2

کانون توسعه

این خدمت مخصوص کارفرمایانی است که استعدادهای خود را شناسایی کرده و به دنبال تهیه برنامه حرفه‌ای برای توسعه قابلیت‌های رفتاری ایشان می‌باشند. مشاورین رادمان بر اساس مدل شایستگی کارفرما یا بر اساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان ایشان پارامترهای مورد نیاز برای سنجش را آماده کرده و افراد را طی یک روز ارزیابی می‌کنند. هرچند که ابزارها و روش‌های سنجش منطبق با کانون ارزیابی است، اما فرآیند زیر برای اجراء کانون توسعه مطابق استانداردهای بین اللملی پیاده خواهد شد.

  • طراحی پارامترهای ارزیابی مبتنی بر مدل شایستگی، شرایط احراز مشاغل یا مذاکرات با کارفرما
  • تهیه ابزارها و برگزاری کانون
  • برگزاری نشست توافق نتایج حاصله با شرکت‌کننده
  • تهیه برنامه توسعه با کمک مدیران مافوق
  • ارایه گزارش فردی بابت نتایج ارزیابی فردی