photo_2016-10-31_17-26-15

۱۰ چیز که بهترین رهبران به آن معتقدند!

photo_2016-10-31_17-26-15

۱. رهبری خواندن بین سطور است، در حالیکه دیگران فقط بطور سطحی صفحات را ورق می زنند. رهبری هنر عمیق اندیشیدن و عمیق نگاه کردن به همه چیز است.
۲. در رهبری بیشتر از پاسخ دادن، پرسیدن سؤالهای درست مهم است. یکی از اشتباهات رایج بسیاری از رهبران این است; پیش از آنکه به درستی پرسشها بیندیشند، فورا به دنبال پاسخ درست می روند.
۳. رهبری پاس دادن توپ است، هنگامی که خودتان می توانید شوت کنید! توانایی واگذاری امور به دیگران و دادن اختیار به آنها، یکی از مهمترین جنبه های رهبری است.
۴. رهبری ایجاد زمان است، هنگامی که در واقع زمانی در دست نیست.
۵. ماهیت رهبری، یک مقام نیست.
۶. رهبری دریافتن این موضوع است که چالشها، کشمکشها و دشواریها می توانند سازنده باشند.
۷. رهبری تنها با وجود دیگران معنا می یابد.
۸. رهبری دانستن این مسئله است که حتی قهرمانان نیز انسان هستند.
۹. رهبری باور داشتن به دیگران است، به همان اندازه که خود را باور دارید.
۱۰. رهبری پیگیری با شور و اشتیاق اهداف است.

الیسون شانتل، سایت بیزنس اینسایدر
@radmangroup