competency-development

توسعه مبتنی بر شایستگی

برای سازمان‌های پیشرو امروزی، برخورداری از تیم کارکنان کلیدی با قابلیت‌های متعالی ضروری است. از این رو این شرکت‌ها سعی می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری در امر توسعه کارکنان خود، علاوه بر قابلیت‌سازی در نگهداشت ایشان نیز موفق باشند. در حال حاضر فارغ از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش مهارت‌های مختلف مدیریتی به عنوان یک ضرورت جهت مدیران کلیدی مطرح می‌گردد.

شرکت راهبران دانش مدیریت رادمان راهکار توسعه مبتنی بر ارتقاء شایستگی خود را بر پایه تحقیقات علمی درباره‌ی ‌روش‌های نوین آموزشی و نیز تجارب خود و شرکای تجار‌ی‌اش در زمینه‌ی ارائه‌ی دوره‌های آموزشی موفق استوار نموده است. این روش بی‌نظیر در توسعه‌ی شایستگی می‌تواند پایه و اساسی قوی در موفقیت آینده نیروی انسانی سازمان کارفرما باشد.

اهداف اصلی این راهکار در موارد زیر ارائه می‌گردد:

  • توسعه شایستگی‌های شناسایی شده پس از فرآیند ارزیابی در سازمان کارفرما
  • مدیریت میزان پیشرفت توانایی‌ها و نقاط قابل توسعه‌ی فراگیران
  • نهادینه‌سازی مهارت‌های مورد نیاز برای تقویت توان استعدادها

فرآیند پیاده‌سازی راهکار توسعه

به منظور حصول اطمینان از توسعه فراگیران، مشاورین رادمان پس از دریافت اطلاعات مدل شایستگی مطابق فرآیند زیر نسبت به توسعه ایشان اقدام می‌نمایند. در این پروژه رادمان پس از برگزاری جلسات اولیه با کارفرما و تعیین نیازمندی‌های اولیه، محدوده و مخاطبین دوره اقدام به برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات اولیه و سنجش سطح مهارت‌های افراد شرکت‌کننده می‌کند. در قدم بعد و با استفاده از نتایج ارزیابی‌ها، محتویات دوره‌های آموزشی گروهی مناسب‌سازی شده و برنامه‌ریزی در راستای اجرای آن‌ها انجام خواهد گرفت. همچنین در خلال این کارگاه‌های آموزشی دوره‌های مربیگری گروهی و فردی برای هر یک از شرکت‌کنندگان با استفاده از مربیان حرفه‌ای برگزار خواهد شد. در این جلسات افراد در راستای تنظیم برنامه‌ی توسعه توانمندی رهبری خویش هدایت خواهند شد. در پایان نیز پس از اجرای سنجش اثربخشی، گزارشی از نحوه‌ی اجرای پروژه و پیشرفت افراد به همراه اقدامات ممکن آتی ارائه خواهد شد.

نمونه‌ای از برنامه‌های توسعه مبتنی بر شایستگی به شرح زیر در رادمان طراحی و اجرا شده است. با این حال منطبق با نیاز سازمان کارفرما، طراحی پودمان‌ها و نحوه اجراء از ابتدا صورت خواهد گرفت.

  • توسعه مهارت‌های رهبری
  • توسعه مهارت‌ ارتباط موثر
  • توسعه مهارت‌های مدیریت و سرپرستی افراد
  • توسعه مهارت یادگیری فردی