8

قبل از آنکه رهبری را به دست بگیرید مانند رهبران رفتار کنید

8

هر فردى خواستار پیشرفت در شغل خود است. و در اکثر مواقع دستیابى به عنوان رهبر گروه، آرزویى غیرممکن به نظر مى رسد. اما راه هایى وجود دارد که فرد قبل از ارتقا این مقام را از آن خود کند.

اگر مى خواهید رهبرى را به دست بگیرید منتظر عنوان رسمى و بهترین دفتر شرکت نمانید. مى توانید از مدت ها قبل از ارتقا گرفتن و به دست آوردن این مقام مانند رهبران، فکر کنید، رفتار کنید و با دیگران ارتباط برقرار نمایید. حتى اگر چندین سطح پایین تر از رهبرى قرار دارید و شخص دیگرى تصمیم گیرنده است راه هاى زیادى دارید تا قابلیت هایتان را نشان دهید و مسیرتان براى رسیدن به هدف را هموار سازید.