کوچینگ

کوچینگ یک فرایند خالقانه و برانگیزاننده تفکر و الهام بخش است که در آن توان بالقوه فردی و حرفه ای فرد بالفعل می شود.

کوچ در مقابل مشاور

1-یک مشاور با تمرکز بر روی مساله پاسخ های صحیح را
ارائه می کند.
2-کمک به فرد برای بهبود عملکرد با حل کردن مشکالتی از
گذشته فرد

باید مشاور شوید اگر می‌خواهید: می خواهید راه حل سریع در موقعیت های بحرانی ارائه دهید و از تجربه های مشابه کمک بگیرید.

کوچ در مقابل معلم

یک معلم به پرورش متخصصین در زمینه های خاص
کمک می کند.
چنین فردی باید در این زمینه ها دارای تخصص الزم بوده
و بتواند آن را به خوبی آموزش دهد.

 

کوچ در مقابل منتور

یک منتور فرد باتجربه ایی است، که قبال همین کارها را
کرده است و دیگران را حمایت کرده، به آن ها راهنمایی و
یاری می رساند.
معمولا در یک رابطه طولانی مدت 

می توانید منتور باشید اگر می خواهید:
 یک فرد نمونه در کار ایجاد کنید تا از شما پیروی کند. راهنمایی در پرورش مهارت های شغلی باشید. یک راهنما با دانش خوب باشید برای راهنمایی در هزارتوی شغل یا صنعتی که در آن هستید.

فواید کوچینگ

به دنبال پرسش های صحیح است نه جواب های درست. کوچ به فرد کمک می کند تا:

سطوح کوچینگ

مدیر در نقش کوچ

یک مدیر برای ایفای نقش موثر خود به عنوان یک کوچ باید:
▪ خودآگاه باشد.
▪ دگرآگاه باشد.
▪ حمایت فرهنگ سازمانی را داشته باشد.

خودآگاهی

مهارت مشاهده گری و تعریف
▪ احساسات من
▪ ارزش های من
▪ نیازهای من
▪ خواسته و میل من
▪ توانایی های من
▪ باورهای محدودکننده من
▪ نقاط قابل بهبود من
▪ پاشنه آشیل من

آب و هوای سازمانی

مناسب برای کوچینگ:
▪ تاکید روی توسعه افراد و یادگیری
▪ عالقه و اراده برای پیشنهاد راه حل و انتقال آموخته ها
▪ مسئولیت پذیری
▪ فرهنگ ارائه بازخورد
▪ گفتگو آزاد و حرفه‌ایی در مورد رشد، توسعه، وظایف و اهداف

نامناسب برای کوچینگ:
▪ ترس از بیان این که مشکل یا خطایی روی داده
▪ دفاع از موقعیت و یا سرزنش دیگران برای شکست ها
▪ غافلگیری
▪ ارائه راه حل سریع و حکم قطعی

مهارت‌های ارتباطی

چرا می‌شنویم ولی گوش نمی‌دهیم؟

اقدامات عملی برای گوش دادن فعال

▪ مدیریت استرس
▪ تمرین تنفس و توجه به بدن
▪ مدیریت افکار
▪ تمرین مایندفولنس
▪ رویاپردازی
▪ توجه به فرایند
▪ تخصیص دادن وقت مشخص به مکالمه یا جلسه کوچینگ
▪ نوشتن
▪ پرسش و تکرار کردن صحبت ها بصورت حرفه ایی
▪ حفظ تماس چشم
▪ دادن بازخورد

موانع گوش دادن فعال

▪ سرعت ذهن
▪ صحبت با سرعت ۱۵0 کلمه در دقيقه
▪ گوش دادن با سرعت ۳00 کلمه در دقیقه

▪ قضاوت و تضاد منافع
▪ معنا در کلمات نیست، معنی در انسان هاست

▪ مکالمه درونی
▪ آماده شدن برای جواب
▪ استرس
▪ نتیجه محور بودن و عدم عالقه به فرایند

قابلیت کوچ شدن

یک مدیر به عنوان کوچ باید خودش در درجه اول قابلیت کوچ شدن داشته باشد!

▪ روحیه همکاری دارد
▪ انسان را به عنوان فردی خالق، توانا و قابل تغییر می‌بیند
▪ به دیگران برای حل مساله و تصمیم گیری اعتماد دارد
▪ در زمانی منطقی بازخورد می‌دهد و از بازخورد استقبال می‌کند
▪ بهترین‌ها را نه تنها برای خود بلکه برای سازمان و هم تیمی‌هایشان می‌خواهد
▪ بر پروژه‌ها، اهداف، فرایند و همچنین بر توسعه و پرورش دیگران متمرکز هست
▪ در هنگام اشتباه بخشنده است
▪ در اشتباهات به دنبال آموختنی‌ها هستند
▪ در تمامی ارتباطات آگاهانه و با تمامیت عمل می‌کند

سازمان شما چقدر نسبت به کوچینگ باز است؟

با ما در تماس باشید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه‌های آموزشی با مشاوران رادمان در ارتباط باشید