برونسپاری منابع انسانی

Group 10

چرا باید منابع انسانی را برونسپاری کنیم؟

یکپارچکی اطلاعات و سادگی فرآیندها:

تمام اطلاعات شما از قراردادها تا حضور غیاب کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد در نرم‌افزار سایمرک یکپارچه است.

افزایش محرمانگی:

اطلاعات شما با بروزترین تکنولوژی‌های امنیتی محافظت شده و تحت قرارداد محرمانگی است.

صرفه جویی مالی:

با کوچک شدن دپارتمان منابع انسانی و حذف هزینه‌های پنهان، هزینه این دپارتمان ۱۵% کاهش پیدا کرده‌است

خدمات رفاهی با کیفیت تر و کم هزینه تر:

خدمات رفاهی که برای سازمان شما شدنی نیست و یا هزینه زیادی دارد، به واسطه اعتبار سایمرک در اختیار شما است.

افزایش بهره وری:

با کاهش دغدغه دپارتمان منابع‌انسانی فقط به فکر برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان خود هستید. سایمرک در کنار شماست.

تضمین تعهدات حقوقی در برونسپاری منابع انسانی

با تمامی این امکانات، یکی از نگرانی‌های کارفرما امکان ایجاد اشتباه در محاسبات حقوق و دستمزد، قوانین کار و دردسرهای ناشی از آن است. ما در سایمرک به پشتوانه متخصصین خود تمام محاسبات و قوانین را تضمین می‌کنیم و طی یک قرارداد تمام مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده سایمرک خواهد بود.

آنچه سایمرک در برونسپاری منابع انسانی ارائه می‌کند

معماری سازمان

.تـعـریف ساخـتار سازمانی و ماتریس ارتباطات

.تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه‌های شغلی

.تعیین ارزش مشاغل سازمان و تصحیح نظام جبران خدمات

.تـعـریف و تـدوین مـدل شایـستگی

انگیزش و خدمات رفاهی

.بیمه تکمیلی .بیمه دندانپزشکی .بن خرید

.تـشـکـیـل صـنـدوق وام کـارکـنـان

.بـرگـزاری جـلسـات مـنابـع انـسانی

.مـدیـریـت تـعارض کارفرما و کارکنان

اداری

.تشکیل پـرونده به صـورت فیزیکی و الکترونیکی

.صدور کارت پرسنلی

.قرارداد کاری و منع افـشای اطـلاعات

.صـدور گـواهـی نـامــه‌هــای اداری

.راه انـدازی نـظـام هـای کیفی اداری

.ارائه خـدمـات بـیمه تامـین اجتماعی

.تـشـکـیـل کـمـیته انضباطی سازمان

مشاوره و همراهی مدیریت

.گزارش‌دهی

.طـراحی داشـبورد‌های مـنابع انسانی

.پاسـخـگویی به سـوالات و ابـهامـات

قانونی حوزه روابط کار

حقوق و دستمزد

.صدور احکام پرسنلی

.محاسـبه کارکـرد و پـرداخـت حقوق ماهانه

.مدیریـت مرخصی و ماموریت کارکنان

.تـهـیه دیـسـکت بـیـمـه و مـالیـات

.ارائه سند حقوق

.محاسبه ذخیره ماهانه عیدی و سنوات

.محاسبه پرداخت‌های قانونی آخرسال

.طراحی فیش حقوقی

.تخصیص لیست‌ها و رتبه‌بندی افراد

.طراحی نظام پاداش مبتنی بر عملکرد

.مـدیـریـت قـطـع هـمکاری کارکنان

آنچه سایمرک+ در برونسپاری منابع انسانی ارائه می‌کند

آموزش و توسعه

جذب و استخدام

مدیریت عملکرد

خدمات قانونی

.پیاده‌سازی نظـام‌های نـوین آمـوزش و توسعه

.تـوسـعـه شـایـسـتـگـی‌های کـارکنان

.اجـرا و پـایـش اثـربـخـشی آمـوزش‌ها

.صـدور گـواهـیـنامه‌های حضور در دوره

.انتخاب و ارزیابی پیمانکاران آموزش معتبر

.برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی  فرآیند جذب

.دیـجـیـتـال کـردن فـرآیــنـد جـذب

.تـشکـیل کمیته جـذب و هـمراهی در مصاحبه

.ارزیابی رفتاری و برگـزاری آزمـون‌های روانشناختی

.سـنجش اثربخشی جـذب و استخدام

.مـدیـریت قـطـع هـمـکـاری کـارکنان

.پـیـاده سـازی نـظام مدیریت عملکرد

.تـشـکـیل کـمـیتـه ارزیابی عـملـکرد

.تعیین شاخـصه‌های کـمی و کـیـفی ارزیابی عملکرد

.ارائـه بازخـورد و تـرسـیم مسیر بهبود عملکرد

.پیشنـهاد دوره های توسـعه کـارکـنان

.تدوین توافق نامه‌های عملکرد کارکنان

.جانشین پروری و مدیریت استعدادها

مدیریت حوادث کاری

.انعقاد قرارداد بیمه‌های مسئولیت مـدنی کارفرما

.پیگیری قانونی حوادث تا حصول نـتیجه

.شرکت در جلسات هیئـت تشـخـیص و حل اختـلاف به عـنـوان نماینـده سازمان

خدمات برونسپاری منابع انسانی سایمرک چگونه انجام خواهد شد؟

برون سپاری و راه اندازی سامانه

آموزش بهره‌برداری از سایمرک

استقرار همیاران منابع انسانی

پشتیبانی و همراهی در توسعه

راه‌اندازی فرآیند برون سپاری و سامانه آنلاین کارکنان براساس نیازهای سازمان آموزش تیم مدیریت منابع انسانی و مدیران جهت اطمینان از استفاده بهینه از تمامی امکانات همیاران شما نقش مشاوره و متخصص منابع انسانی را برای اطمینان از اجرای بی‌نقص بروسپاری و افزایش بهره‌وری دپارتمان منابع انسانی شما ایفا می‌کند پشتیبانی و مشاوره به تیم منابع انسانی در حوزه توسعه کارکنان، پیاده‌سازی استانداردها و تکنولوژی‌های روز برای حرکت به سمت چشم انداز سازمان

همیار اختصاصی شما در مدیریت منابع انسانی

مشاوره و اجرای معماری سازمان و پیاده سازی استاندارد های ساختار سازمانی

طراحی و اجرای ساختار اداری و کارگزینی

مشاوره خلاق در ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی

مشاوره ، طراحی و اجرای نظام آموزش و توسعه منابع انسانی

مشاوره، طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد کارکنان

مشاوره و همراهی در جذب و استخدام

مشاوره عملیاتی در روابط حرفه‌ای کاری

مشاوره در قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی

چرا سایمرک

مشاوره منابع انسانی

امکان بهینه سازی اهداف استراتژیک دپارتمان منابع انسانی به کمک مشاوره منابع انسانی

اساتید برجسته

امکان توانمند سازی منابع انسانی به کمک کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های نرم توسط بهترین اساتید

پشتیبانی موثر

پشتیبانی موثر توسط متخصصین منابع انسانی و مالی

15 سال تجربه

۱۵ سال تجربه در حوزه منابع انسانی و ارائه خدمات به بیش از ۵۰۰ شرکت برتر ایران

2500 نفر در سامانه حقوق و دستمزد

سرویس‌دهی به بیش از ۲۵۰۰ نفر در سامانه برونسپاری سایمرک

سایمرک را هم دنبال کنید